Ban dân vận

Trụ sở: Ban Dân vận Tỉnh ủy Đăk Nông
 - Địa chỉ: Tổ Dân phố 2 - Phường Nghĩa trung - Thành phố Gia Nghĩa - Đắk Nông

I. Cơ cấu tổ chức

1. Trưởng Ban

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Đ/c Hà Thị Hạnh, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

SĐT: 0905.206.141

 

2. Các Phó Trưởng Ban

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Đ/c Lê Sĩ Tuân, Phó Trưởng Ban

SĐT: 0905.897.777

 

Đ/c Nguyễn Văn Thanh, Phó Trưởng Ban

SĐT: 0905.593.366

3. Lãnh đạo các phòng

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Nguyễn Thị Hạnh

Trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, Dân tộc và Tôn giáo

0914.052.996

02

Lê Nguyễn Đức Hoàng

Trưởng phòng Đoàn thể và các Hội

0985.112.114

03

Trịnh Quang Thọ

Trưởng phòng Tổng hợp

0912.270.788

04

Ngô Đức Hải

Phó trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, Dân tộc và Tôn giáo

0975.405566

II. Chức năng, nhiệm vụ: 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác dân vận của Đảng.
- Là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của tỉnh và Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo tỉnh.
- Nghiên cứu, đề xuất tham mưu những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chủ trì hoặc tham gia phối hợp chuẩn bị các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch… về công tác dân vận của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Thẩm định các Đề án về công tác dân vận của các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phối hợp với các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang và các bên liên quan trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác Dân vận.
- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan trong công tác vận động quần chúng. Làm cầu nối giữa Đảng và Nhân dân nhằm đưa Nghị quyết của Đảng đến với Nhân dân và đưa tiếng nói của Nhân dân đến với Đảng.