Ban Nội chính Tỉnh ủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy nằm trong trụ sở Tỉnh ủy
- Địa chỉ: Tổ Dân phố 2, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông
- Điện thoại: 02613.548.127
- Fax: 02613.548.224
I. Cơ cấu tổ chức
1. Đồng chí Trần Xuân Hải, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
                                                                                                                                                                                        
 

Đ/c Trần Xuân Hải, UVBTV, Trưởng Ban

SĐT: 0889900789

 
Nhiệm vụ được phân công:
- Chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Trung ương về mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính.
- Giữ mối liên hệ với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các Đảng đoàn; Đảng ủy trực thuộc Tỉnh úy, Ban cán sự Đảng, các cơ quan khối Nội chính để triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp cùa Tỉnh ủy.
- Cho ý kiến đối với các vụ án, vụ việc lớn, phức tạp trước khi các đồng chí phó trưởng ban triển khai thực hiện.
- Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng; kỷ luật.
2. Đồng chí Dương Huy Toàn, TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính
                                                                                                                                                                                                                                 
 

Đ/c Dương Huy Toàn, TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực

SĐT: 0965335678

 

Nhiệm vụ được phân công:

- Chỉ đạo, điều hành các hoạt động của cơ quan khi đồng chí Trưởng Ban đi vắng hoặc được ủy quyền; chịu trách nhiệm trước đồng chí Trưởng Ban về việc thực hiện nhiệm vụ công tác được phân công.
- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành theo dõi công tác nội chính và cải cách tư pháp, tiếp nhận và xử lý đơn thư thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban.
- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.
- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách Phòng Nghiệp vụ 1.
- Theo dõi, đôn đốc công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các huyện ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy gồm: Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; huyện Cư Jút, Krông Nô, Tuy Đức, Đắk Song.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của đồng chí Trưởng Ban.
 
3. Đồng chí Ngô Thị Thu Hương, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
                                                                                                                                                                                                                 
 

Đ/c Ngô Thị Thu Hương, Phó Trưởng Ban

SĐT: 0943095439

 

Nhiệm vụ được phân công:

- Giúp Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo, điều hành theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các vụ án, vụ việc phức tạp, kéo dài thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.
- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.
- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách Phòng Nghiệp vụ 2.
- Quản lý và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về tài sản, tài chính, công tác văn phòng, tổng hợp của cơ quan.
- Theo dõi, đôn đốc công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các huyện ủy, thành ủy và các cơ quan gồm: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, thành phố Gia Nghĩa, huyện Đắk Giong, Đắk R'Lấp, Đắk Mil.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của đồng chí Trưởng Ban.
3. Lãnh đạo các phòng

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Phòng Nghiệp vụ 1

1.1

Nguyễn Đức Cường

Trưởng Phòng Nghiệp vụ 1

0943101077

1.2

Bùi Danh Thắng

Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ 1

0905224881

2

Phòng Nghiệp vụ 2

2.1

Trần Thị Hồng Thu

Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ 2

0935579368