Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông

 

 

BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY ĐĂK NÔNG

   
       - Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.
       - Điện thoại:   05013. 544304.
       - Fax:  05013. 544304.

 
 
I. Lãnh đạo Ban Tổ chức
1. Trưởng Ban
                                                                                                   
 

Đ/c Nguyễn Đức Nguyên,

UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng

Ban Tổ chức

 
 
2. Các Phó Trưởng Ban Tổ chức
                                                                                                            

Đ/c Trần Văn Nam,

TUV,Phó Trưởng Ban Thường trực

 

Đ/c Trần Duy Thọ,

Phó Trưởng Ban

 

                                                                               

 

 

Đ/c Lê Xuân Ninh,

Phó Trưởng Ban

 
II. Chức năng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy
1. Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng đảng.
2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức bộ máy, đào tạo cán bộ, biên chế của hệ thống chính trị trong tỉnh.
3. Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng, tuyển dụng, nâng ngạch, xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức của Tỉnh ủy theo phân cấp.
4. Là bộ phận thường trực tham mưu, giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ và điều phối hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh theo quy định của Tỉnh ủy, của Trung ương.
Nhiệm vụ Ban Tổ chức Tỉnh ủy
1) Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng đảng; về công tác cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; giải quyết các vấn đề về đảng tịch; giải quyết khiếu nại, tố cáo các vấn đề về chính trị của cán bọ thuộc diện Tỉnh ủy, ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; chế độ, chính sách, khen thưởng và kỷ luật theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quóc và các đoàn thể chính trị - xã hội; về chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh theo phân cấp.
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề án và tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng trình Tỉnh ủy, ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.
c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị ở địa phương. Thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương theo phân cấp, ủy quyền.
d) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở khối đảng, đoàn thể ở địa phương. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các cơ sở y tế thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương đối với công chức và xét thăng hạng nghề nghiệp viên chức trong các cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội theo ủy quyền.
e) Quản lý hồ sơ cán bộ diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.
g) Thực hiện thống kê về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên ở địa phương.
h) Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức xây dựng đảng.
i) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Trung ương theo quy định.
k) Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.
2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát
a) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi hành Điều lệ Đảng; việc thực hiện phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và biên chế của hệ thông chính trị tại địa phương theo phân cấp và theo quy định của ban thường vụ tỉnh uỷ.
b) Hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, hồ sơ đảng viên, cơ sở dữ liệu đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng, xét tặng huy hiệu Đảng, cấp phát thẻ đảng viên, xóa tên đảng viên, giải quyết khiếu nại và vấn đề đảng tịch cho đảng viên trong đảng bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý biên chế của các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh uỷ.
c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh theo phân cấp quản lý.
3. Thẩm định, thẩm tra
a) Thẩm định các đề án, văn bản về tổ chức xây dựng đảng, về cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và về tổ chức bộ máy, biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị trước khi trình Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.
b) Tham gia ý kiến đối với đề án, văn bản về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các sở, ban, ngành và các cơ quan trong tỉnh quyết định theo phân cấp.
c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nhân sự quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách cán bộ trước khi trình Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.
d) Chủ trì thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.
4. Phối họp
a) Với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu, giúp Tỉnh ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm thuộc lĩnh vực tổ chức xây dựng đảng.
b) Với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Đảng đoàn, Ban cán sự đảng. Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.
c) Với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành liên quan trong việc thể chế hóa các nghị quyết, quyết định của Đảng về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ chính trị nội bộ.
d) Với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh hướng dẫn xây dựng và kiểm tra thực hiện quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và các đảng ủy trực thuộc.
đ) Với văn phòng tỉnh uỷ giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.
a) Giúp Tỉnh ủy hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giámm sát thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; thẩm định và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng gắn với quy hoạch đội ngũ cán bộ của đảng bộ theo phân cấp.
b) Tham mưu về quản lý (301 với cán bộ nguồn của tỉnh.
c) Tham mưu tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở địa phương.
d) Thực hiện các công việc khác khi được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.
Quyền hạn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy
1. Tổ chức hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác cán bộ, công tác quản lý công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể.
2. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy trong tham mưu, đề xuất cho cấp ủy và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. 
3. Được yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy và cá nhân có liên quan báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình.
4. Được cử cán bộ dự các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan có liên quan bàn về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực chuyên môn do cơ quan mình phụ trách.