Lấy ý kiến hồ sơ dự thảo Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

UBND tỉnh Đắk Nông đã hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để đảm bảo hoàn thiện nội dung quy hoạch và trình tự, thủ tục trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định tại Khoản 4, Điều 16, Luật Quy hoạch; UBND tỉnh Đắk Nông kính gửi Hồ sơ dự thảo Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh: Bình Phước, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum để lấy ý kiến. Hồ sơ dự thảo Quy hoạch tỉnh Đắk Nông, gồm có: (1) Báo cáo tóm tắt Quy hoạch tỉnh; (2) Báo cáo thuyết minh lập Quy hoạch tỉnh (gồm 2 tập); (3) Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) Quy hoạch tỉnh; (4) hệ thống sơ đồ, bản đồ Quy hoạch tỉnh.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về UBND tỉnh Đắk Nông trước ngày 20/9/2022 (địa chỉ: số 96, đường 23/3, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) để tổng hợp.

Tệp đính kèm tài liệu

Báo cáo tóm tắt Quy hoạch tỉnh Báo cáo 1, Báo cáo 2

Báo cáo thuyết minh lập Quy hoạch tỉnh  Báo cáo 1, Báo cáo 2, Báo cáo 3, Báo cáo 4

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) Quy hoạch tỉnh Báo cáo 1, Báo cáo 2

Hệ thống sơ đồ, bản đồ Quy hoạch tỉnh. Bản đố 1,

Báo cáo ý tưởng đột phá 1, 

Báo cáo ý tưởng đột phá 2

Báo cáo tóm tắt Quy hoạch

Báo cáo thuyết minh - Tập 1

Báo cáo thuyết minh - Tập 2

Bìa bản đồ