NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Trạng thái Người ký Tài liệu đính kèm
1 12/2022/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023 - 2025 14/12/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
2 56/NQ-HĐND Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 14/12/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
3 14/2022/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 14/12/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
4 10/2022/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông 14/12/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
5 15/2022/NQ-HĐND Ban hành Quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 14/12/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
6 11/2022/NQ-HĐND Quy định một số chính sách thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 14/12/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
7 57/NQ-HĐND Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 14/12/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
8 59/NQ-HĐND Thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 14/12/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
9 58/NQ-HĐND Phân bổ ngân sách tỉnh năm 2023 14/12/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
10 60/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Điều 2 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 14/12/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
11 61/NQ-HĐND Điều chỉnh một số nội dung tại Điều 2 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 14/12/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
12 66/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán NSNN tỉnh Đắk Nông năm 2021 14/12/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
13 64/NQ-HĐND Thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 14/12/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
14 67/NQ-HĐND Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2022 14/12/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
15 65/NQ-HĐND Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 14/12/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
16 63/NQ-HĐND Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của 05 lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Đắk Nông: Đào tạo; Y tế - Dân số; Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và Du lịch; Tư pháp; Nội vụ 14/12/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
17 62/NQ-HĐND  Giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 14/12/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
18 69/NQ-HĐND Tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 14/12/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
19 42/NQ-HĐND  Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu tái định cư thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp (Khu số 2) 16/11/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
20 55/NQ-HĐND Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 10/11/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung