NIÊN GIÁM THỐNG KÊ

Niên giám thống kê tỉnh Đắk Nông 2021

Ngày đăng 19/07/2022 | 04:01 PM  | View count: 5769
Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Đắk Nông biên soạn và xuất bản hàng năm, nhằm đáp ứng rộng rãi yêu cầu thông tin thống kê của các ngành, các cấp và các đối tượng dùng tin.

Niên giám thống kê tỉnh Đắk Nông 2020

Ngày đăng 17/01/2022 | 02:51 PM  | View count: 5360
Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Đắk Nông biên soạn và xuất bản hàng năm, nhằm đáp ứng rộng rãi yêu cầu thông tin thống kê của các ngành, các cấp và các đối tượng dùng tin.

Niên giám thống kê tỉnh Đắk Nông 2019

Ngày đăng 14/10/2020 | 04:19 PM  | View count: 13719
Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Đắk Nông biên soạn và xuất bản hàng năm, nhằm đáp ứng rộng rãi yêu cầu thông tin thống kê của các ngành, các cấp và các đối tượng dùng tin. ...

Niên giám Thống kê Đắk Nông năm 2018

Ngày đăng 01/11/2019 | 03:08 PM  | View count: 11879
Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê Đắk Nông biên soạn và xuất bản hàng năm, nhằm đáp ứng rộng rãi yêu cầu thông tin thống kê của các ngành, các cấp và các đối tượng dùng tin, Cục thống...

Niên giám Thống kê năm 2017

Ngày đăng 05/11/2018 | 10:09 AM  | View count: 14594
Nhằm đáp ứng rộng rãi yêu cầu thông tin thống kê của các ngành, các cấp và các đối tượng dùng tin, Cục thống kê tỉnh Đắk Nông biên soạn và phát hành Niên giám Thống kê năm 2017.

Niên giám Thống kê năm 2016

Ngày đăng 12/09/2017 | 03:00 PM  | View count: 12992
Nhắm đáp ứng rộng rãi yêu cầu thông tin thống kê của các ngành, các cấp và các đối tượng dùng tin, Cục thống kê tỉnh Đắk Nông biên soạn và phát hành Niên giám Thống kê năm 2016.

Niên giám Thống kê năm 2015

Ngày đăng 24/05/2017 | 10:11 AM  | View count: 13736
Để đáp ứng rộng rãi yêu cầu thông tin thống kê của các ngành, các cấp và các đối tượng dùng tin, Cục thống kê tỉnh Đắk Nông biên soạn và phát hành Niên giám Thống kê năm 2015.

Niên giám thống kê năm 2014

Ngày đăng 24/05/2017 | 09:57 AM  | View count: 11985
Để đáp ứng rộng rãi yêu cầu thông tin thống kê của các ngành, các cấp và các đối tượng dùng tin, Cục Thống kê tỉnh Đắk Nông biên soạn và phát hành Niên giám Thống kê năm 2014.