Thông báo - Giấy mời tiếp công dân

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo lịch tiếp công dân
Ngày đăng 16/08/2022 | 10:38  | View count: 3157

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo lịch tiếp công dân tháng 8 – 12/2022 của Giám đốc Sở.

Trường hợp ngày tiếp công  dân  trùng với ngày họp và đi  công  tác, Giám đốc Sở uỷ quyền cho Phó Giám đốc Sở tiếp công dân hoặc bố trí lịch tiếp công dân vào các ngày tiếp theo. Sở Thông tin và Truyền thông thông báo để các tổ chức, công dân được biết.

M.L