Kho bạc Nhà nước - Giới thiệu chung

I. GIỚI THIỆU CHUNG
 
 
Ảnh trụ sở Kho Bạc Nhà nước tỉnh Đăk Nông
Địa chỉ: Số 86, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
ĐT: 02613543508              Fax: 02613543520
 
II. BAN GIÁM ĐỐC
1. Giám đốc: Đ/c Phan Thị Hiếu
 

Ngày sinh: 13/3/1977
Lý luận chính trị: Cao cấp 
Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Kinh tế
Ngoại ngữ: Cử nhân
ĐT cơ quan: 026136555098
DĐ: 0931183456

 

2. Các Phó Giám đốc
a. Đ/c Đào Văn Kỷ
 

Ngày sinh: 10/8/1965
Lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Ngoại ngữ: chứng chỉ B Anh văn
ĐT cơ quan: 02613545005
DĐ: 0948878868

 

 
b. Đ/c Nguyễn Kim Phong

Ngày sinh: 22/02/1975
Lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế
Ngoại ngữ: chứng chỉ B Anh văn
DĐ: 0909857888

 

 

3. Các phòng, đơn vị:

a. Lãnh đạo các Phòng:

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT

Ghi chú

1

Nguyễn Hòa Cưu

Trưởng phòng

0915220501

 

2

Phạm Đình Tấn

Trưởng phòng

0905349261

 

3

Lê Xuân Tuấn

Trưởng phòng

0935686777

 

4

Đào Quang Thông

Trưởng phòng

0913428840

 

5

Nguyễn Văn Đức

Phó Trưởng phòng

0914160969

Phụ trách

b. Lãnh đạo KBNN các huyện:

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT

Ghi chú

1

Phạm Thị Ngọc Hương

Giám đốc

0979347712

KBNN Đăk R'Lấp

2

Kim Thị Lương

Giám đốc

0914223414

KBNN Đăk Mil

3

Nguyễn Thị Lệ Mỹ

Giám đốc

0973542542

KBNN Cư Jút

4

Nguyễn Văn Luận

Giám đốc

0912953779

KBNN Krông Nô

5

Dương Thị Xoan

Giám đốc

0905263386

KBNN Đăk Song

6

Nguyễn Thành Đô

Giám đốc

0914160785

KBNN Đăk G'Long

7

Nguyễn Bá Toàn

Giám đốc

0912311778

KBNN Tuy Đức

 

3. Bộ Thủ tục hành chính áp dụng:

STT

Thủ tục

Quy định

1

Thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước

1. Nghị  định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc nhà nước.

 

2. Quyết định số 230/QĐ-BTC ngày 24/02/2020 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

2

Thủ tục hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN

3

Thủ tục kiểm soát cam ket chi thuộc nguồn vốn NSNN qua hệ thống KBNN

4

Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên

5

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

6

Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua KBNN

7

Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN

8

Thủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước

9

Thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNN

10

Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN

11

Thủ tục tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch