Báo Đắk Nông - Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG
- Địa chỉ trụ sở: Đường Trần Hưng Đạo, tổ 3, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghia, tỉnh Đắk Nông.
- Điện thoai: (02613) 544244 - 544476 - 544938. Fax: (02613) 544476. 
- Điện thoại đường dây nóng: 02613 544244; 0834244333
- Email: tsbaodaknong@gmail.com
- Địa chỉ trang thông tin điện tử: www.baodaknong.org.vn
 
I. Cơ cấu tổ chức
1.Tổng Biên tập
 
                                                                                                         
  Đ/c Vũ Ngọc Tú,Tổng Biên tập
SĐT: 0914069775
 
2. Các Phó Tổng Biên tập
                                                                                                                

Đ/c Vũ Văn Hà , Phó Tổng biên tập

SĐT: 0914378551   

 

Đ/c Nguyễn Phi Long, Phó Tổng biên tập

SĐT: 0918367177

3. Cơ cấu tổ chức

Stt

Tên phòng

Chức vụ/chức danh

Điện thoại

1

Ban Biên tập

 

 

01

Vũ Ngọc Tú

Tổng Biên tập

0914069775

02

Vũ Văn Hà

Phó Tổng Biên tập

0914378551

03

Nguyễn Phi Long

Phó Tổng Biên tập

0918367177

1

Phòng Hành chính – Trị sự

01

Đỗ Công Tính

Trưởng Phòng

0968010236

02

Lê Sĩ Trâm

Phó Trưởng Phòng

0913471205

03

Phạm Thị Liên

Phó Trưởng Phòng

0931617676

04

Trần Thị Thương

Nhân viên

 

05

Trương Thị Hồng Thúy

Kế toán trưởng

 

06

Hoàng Thị Hoài

Nhân viên tổng hợp

 

07

Thiều Thị Quyết

Nhân viên quảng cáo-phát hành

 

08

Nguyễn Tấn Đạt

Lái xe

 

09

Trịnh Thị Cẩm Vân

Nhân viên tạp vụ

 

10

Võ Hồng Minh

Nhân viên bảo vệ

 

11

Nguyễn Viết Cương

Nhân viên bảo vệ

 

2

Phòng Thư ký Tòa soạn

 

01

Nguyễn Văn Hải

Trưởng Phòng

0965274567

02

Trương Thùy Dương

Phó Trưởng Phòng

0986224848

03

Phạm Ngọc Tâm

Phóng viên ảnh

 

04

Nguyễn Thị Hồng

Nhân viên morat

 

05

Nguyễn Thị Hiền

Nhân viên dàn trang

 

06

Nguyễn Hoài Nam

Phóng viên

 

3

Phòng Văn hóa-Xã hội

 

 

01

Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng Phòng

0914047982

02

Hoàng Thanh Bình

Phó Trưởng Phòng

0905206140

03

Phan Văn Tân

Phó Trưởng Phòng

0905051681

04

Hoàng Thị Hoài

Phóng viên

 

05

Nguyễn Thị Hiền

Phóng viên

 

06

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

Phóng viên

 

07

Ngô Thị Hồng Duyên

Phóng viên

 

08

Đặng Thị Thu Hiền

Phóng viên

 

09

Dương Quốc Phong

Phóng viên

 

4

 Phòng Kinh tế

 

 

01

Cao Song Việt

Trưởng Phòng

0976477864

02

Trần Thị Thoan

Phó Trưởng Phòng

0979798319

03

Phan Thanh Nga

Phóng viên

 

04

Nguyễn Văn Tâm

Phóng viên

 

05

Lê Thị Dung

Phóng viên

 

06

Nguyễn Thị Lương

Phóng viên

 

07

Hoàng Đức Hùng

Phóng viên

 

08

Lê Đình Phước

Phóng viên

 

5

Phòng Báo ảnh

 

 

01

Phan Quốc Sỹ

Trưởng Phòng

0948014455

02

Lê Văn Tuấn

Phó Trưởng Phòng

0979066687

03

Y Krăk Knul

Phóng viên

 

04

Sùng A Trư

Phóng viên

 

05

Hồ Thị Mai

Phóng viên

 

6

Phòng Điện tử

 

 

01

Hồ Đức Diệu

Trưởng Phòng Điện tử

0982987119

02

Lê Việt Dũng

Phó Trưởng Phòng  Điện tử

0909225707

03

Đinh Quang Vũ

Phóng viên

 

04

Cao Văn Biên

Phóng viên

 

4. Chức năng nhiệm vụ: 
- Chức năng: Là cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đồng thời là cầu nối thông tin giữa Đảng, chính quyền với nhân dân địa phương là đơn vị sự nghiệp có thu, hoạt động báo chí theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Nhiệm vụ: 
+ Thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của đảng bộ, chính quyền địa phương; giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lối sống lành mạnh, truyền thống tốt đẹp, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
+ Tham gia phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Tham gia tổng kết thực tiễn, đúc rút và phổ biến kinh nghiệm, góp phần bổ sung, hoàn thiện quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, đưa đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.  
+ Tổ chức tiếp nhận, xử lý, đăng tải thông tin kịp thời, chính xác; thực hiện là diễn đàn của nhân dân theo quy định của pháp luật; góp phần xây dựng đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh. 
+ Chủ động đấu tranh kiên quyết, sắc bén với những âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực giám sát, phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực, góp phần định hướng tư tưởng và dư luận xã hội.
+ Xây dựng cơ quan báo vững mạnh; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động có lập trường, quan điểm vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và có đạo đức nghề nghiệp.