Đài Phát thanh và Truyền tỉnh - Giới thiệu chung

ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH
 
Trụ sở Đài Phát thanh Truyền hình
Địa chỉ: Đường 23/3, tổ 2, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại: 0261 3545 315; Fax: 0261 3543 866
 
I. Cơ cấu tổ chức
1.Giám đốc
                                                                                                                                 
 

Đ/c Hồ Văn Miền

Chức vụ: Giám đốc

SĐT: 0905266921

 
Nhiệm vụ được phân công:
- Là Tổng biên tập, lãnh đạo, quản lý mọi hoạt động và công tác của PTD theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về mọi hoạt động của PTD.
- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch tài vụ, các chương trình, dự án xây dựng, đầu tư mua sắm trang bị phát thanh, truyền hình; chỉ đạo hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tiết kiệm và các công tác khác do UBND tỉnh giao.
- Trực tiếp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho biên tập viên, phóng viên, thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết.
- Giữ mối liên hệ của PTD với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các ban Đảng của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và một số sở, ban, ngành của tỉnh. 
- Chủ tài khoản kinh phí hoạt động của cơ quan và các nguồn kinh phí được phân cấp hoặc ủy quyền.
- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các phòng chức năng: phòng Tổ chức và Hành chính, phòng Kỹ thuật và Công nghệ. Tham gia sinh hoạt tại phòng Tổ chức và Hành chính.

2. Các Phó Giám đốc

                                                                                                            
 

Đ/c Phan Quốc Ly

Chức vụ: Phó Giám đốc

SĐT: 0914079107

 

Nhiệm vụ được phân công:
- Là Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập giúp Giám đốc, Tổng biên tập chỉ đạo, xử lý thường xuyên các hoạt động của đơn vị. Chỉ đạo, thực hiện một số lĩnh vực công tác của PTD theo sự phân công của Giám đốc. Được Giám đốc ủy quyền để giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các quyết định của mình.
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và thanh gia sinh hoạt tại phòng Biên tập.
- Giữ mối quan hệ PTD với các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể; tổ chức kinh tế và các tổ chức xã hội hoạt động từ thiện; phụ trách công tác, phối hợp xây dựng nông thôn mới ở xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Đ/c Điểu Ken

Chức vụ: Phó Giám đốc

SĐT: 0905073268

 
Nhiệm vụ được phân công:
- Là Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập giúp Giám đốc, Tổng biên tập chỉ đạo, xử lý thường xuyên các hoạt động của đơn vị. Chỉ đạo, thực hiện một số lĩnh vực công tác của PTD theo sự phân công của Giám đốc. Được Giám đốc ủy quyền để giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các quyết định của mình.
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo phòng Văn nghệ giải trí - Chương trình tiếng dân tộc. Tham gia sinh hoạt tại phòng Văn nghệ giải trí - Chương trình tiếng dân tộc.
- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kết nghĩa với Đồn Biên phòng Tuy Đức. Phối hợp chỉ đạo, theo dõi các hoạt động của các tổ chức đoàn thể tại đơn vị.
                                                                                                                 
 

Đ/c Nguyễn Thành Xuân

Chức vụ: Phó Giám đốc

SĐT: 0971081968

 

Nhiệm vụ được phân công:

- Là Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập giúp Giám đốc, Tổng biên tập chỉ đạo, xử lý thường xuyên các hoạt động của đơn vị. Chỉ đạo, thực hiện một số lĩnh vực công tác của PTD theo sự phân công của Giám đốc. Được Giám đốc ủy quyền để giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các quyết định của mình.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo phòng Thời sự. Tham gia sinh hoạt tại phòng Thời sự.

- Giữ mối quan hệ PTD với các Đài Truyền thanh huyện, thị xã trong tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể của tỉnh.

3. Lãnh đạo các, phòng ban

STT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Nguyễn Duy Tuấn

Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính

0914041040

2

Phạm Chí Hữu

Trưởng phòng Kỹ thuật và Công nghệ

0983122723

 3

 Nguyễn Thanh Me

Trưởng phòng Thời sự

0914047926

4

Nguyễn Thị Luyến

Trưởng phòng Văn nghệ, giải trí – Chương trình tiếng dân tộc

0914072688

5

Nguyễn Thị Quy

Trưởng phòng Biên tập

0943028439

1. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan và đơn vị trực thuộc
1.1. Chức năng
- Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông là đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng là cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnh.
- Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông chịu sự quản lý nhà nước về báo chí, về truyền dẫn và phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý Nhà nước trên địa bàn theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Lập kế hoạch hàng năm và dài hạn để thực hiện nhiệm vụ được giao; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình, truyền thanh và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt theo sự phân công của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền.
2. Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, các chương trình truyền hình, nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử bằng tiếng việt, bằng các tiếng dân tộc và tiếng nước ngoài theo quy định của pháp luật.
3. Tham gia phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh.
4. Trực tiếp vận hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương và quốc gia theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, đơn vị và tổ chức khác để đảm bảo sự an toàn của hệ thống kỹ thuật này.
5. Phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên sóng đài quốc gia.
6. Thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng; tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo sự phân công của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
7. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các Đài Truyền thanh, truyền hình hoặc Đài truyền thanh (nay là Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông) huyện, thành phố thuộc UBND huyện, thành phố trực thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật.
8. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.
9. Tham gia xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình theo sự phân công, phân cấp. 
10. Tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh dịch vụ; tiếp nhận sự tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
11. Quản lý và sử dụng lao động, vật tư, tài sản, ngân sách do nhà nước cấp, nguồn thu từ quảng cáo, dịch vụ, kinh doanh và nguồn tài trợ theo quy định của pháp luật.
12. Thực hiện chế độ, chính sách, nâng bậc lương, tuyển dụng, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.
13. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan chức năng về các mặt công tác được giao; tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng theo phân cấp và quy định của pháp luật.
14. Thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch và các tệ nạn xã hội khác trong đơn vị; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
15. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra thực hiện chế độ chính sách và các quy định của pháp luật; đề xuất các hình thức kỷ luật đối với đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.
16. Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ tư liệu theo quy định của pháp luật.
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.