HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH ĐẮK NÔNG

Trụ sở Hội Cựu chiến binh

Địa chỉ : Phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa.

Điện thoại : 05013.544.508
I. Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh
1. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
                                                                                                                
 

Đ/c K' Dung, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

SĐT: 0941726175

 

2. Các Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 

Đ/c Chu Văn Sùng, Phó Chủ tịch Thường trực

SĐT: 0372781248

Đ/c Nguyễn Thanh Quang, Phó Chủ tịch

SĐT: 0899355868                                      

     Đ/c K Choi, Phó Chủ tịch 

        SĐT: 0982436199                                   

2. Lãnh đạo các phòng ban

Số TT

Họ Và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Bùi Minh Tú

Trưởng ban TCCS, KT

0346879679

02

Trần Văn Bắc

Phó Trưởng ban TCCS, KT

0982001662

03

Đinh Ngọc Bích

Trưởng Ban Phong trào

0982220354

04

Phan Văn Bưu

Phó Trưởng Ban Phong trào

0985841133

II.Chức năng, nhiệm vụ.
 Cơ quan Cựu chiến binh Tỉnh là cơ quan giúp việc của Thường trực Tỉnh Hội có chức năng làm tham mưu giúp Thường trực Tỉnh Hội về các mặt công tác Hội theo nghị quyết, chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Hội.
- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác theo nghị quyết, chủ trương, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Hội.
- Tham mưu đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ những nhiệm vụ, chủ trương, kế hoạch hoạt động các mặt công tác của Hội trong từng thời gian.
- Theo dõi nắm, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Hội; sơ kết, tổng kết nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt công tác của Hội.
- Giữ vững và thực hiện các mối quan hệ công tác của Hội đối với các cơ quan của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương và Hội Cựu chiến binh các cấp trong Tỉnh về các lĩnh vực có liên quan công tác của Hội.