Hội khuyến học tỉnh

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH ĐẮK NÔNG

Địa chỉ: 99 Lương Thế Vinh, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Điện thoại: 02613.549.619

Email: hkh@daknong.gov.vn

I. Cơ cấu tổ chức

Hội Khuyến học tỉnh Đắk Nông được thành lập theo Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 4/10/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Hội Khuyến học tỉnh hoạt động theo Điều lệ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam được Bộ Nội vụ phê quyệt ngày 24/1/2017. Đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ khoá IV (2021-2026) với cơ cấu tổ chức như sau:

 UV BCH: 32 đồng chí

 UV BTV: 06 đồng chí

 Ban Kiểm Tra: 02 đồng chí,

Chủ tịch Hội do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm.

Phó Chủ tịch: 02 đồng chí, trong đó có 01 Phó Chủ tịch chuyên trách là cán bộ về hưu, 01 đồng chí là Phó Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh kiêm nhiệm.

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

 Tuyên truyền sâu rộng tôn chỉ mục đích hoạt động của Hội trong xã hội, vận động các tổ chức, các lực lượng xã hội và công dân Việt Nam trên địa bàn tỉnh tham gia thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đại diện cho hội viên và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội và hội viên theo đúng tôn chỉ, mục đích của Hội.

Nâng cao năng lực hoạt động khuyến học, khuyến tài; cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên theo quy định của pháp luật.

Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao.

2. Nhiệm vụ 

Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội, không lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức, thuần phong  mỹ tục, truyền thống của dân tộc.

Hàng năm báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của hội với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong hoạt động của hội và tuân thủ pháp luật.

Lập và lưu trữ tại trụ sở hội danh sách hội viên, sổ sách, chứng từ về tài sản, tài chính của hội, biên bản các cuộc họp Ban Lãnh đạo hội.

Việc sử dụng kinh phí của hội phải chấp hành quy định của pháp luật. Hàng năm, hội phải báo cáo quyết toán tài chính theo quy định của Nhà nước gửi cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội, các cơ sở giáo dục triển khai các hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo trên phạm vi cả nước.

Tập hợp, đoàn kết hội viên và các lực lượng xã hội đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài thực hiện công bằng xã hội và tạo cơ hội cho mọi công dân được học tập thường xuyên, học suốt đời nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Khuyến khích người lao động có sáng kiến đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước; hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo, phần thưởng cho học sinh giỏi có thành tích cao trong học tập và tu dưỡng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao. 

III. Danh sách lãnh đạo

Họ tên Chức vụ SĐT
Lê Đình Vượng Phó Chủ tịch Thường trực Hội 0986137777