thông báo

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

Số công báo

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 1
Tổng: 1.284.712

Công báo điện tử

Từ khóa:
05+06
31/07/2023
Mục lục
Trang

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT