Tin tức ATGT

Đôn đốc báo cáo kết quả trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri
cms-publish-date 11/11/2020 | 02:06  | cms-view-count: 63901

Ngày 14/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5283/UBND-TCD về việc giải quyết trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri, theo đó UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện việc trả lời kiến nghị của cử tri theo Công văn số 72/ĐĐBQH-VP ngày 08/10/2020 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Tổng hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh, đồng thời gửi file word qua hộp thư điện tử: td.ubnd@daknong.gov.vn trước ngày 25/10/2020. Tuy nhiên, đến nay Chủ tịch UBND huyện Cư Jút, Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đắk Nông, Công ty Điện lực Đắk Nông chưa thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn nêu trên.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Cư Jút, Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa, Thủ trưởng các đơn vị liên quan khẩn trương báo cáo kết quả trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri  về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Ban Tiếp công dân tỉnh) và chuyển file word về hộp thư điện tử: td.ubnd@daknong.gov.vn trước ngày 12/11/2020.

Phụ lục nội dung trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV

H.M

Phương tiện vi phạm bị tạm giữ

Thông Báo