Tin tức ATGT

Lập, phê duyệt kế hoạch bảo trì các công trình đường bộ năm 2021
cms-publish-date 11/11/2020 | 03:40  | cms-view-count: 45103

Để kịp thời triển khai công tác quản lý, sửa chữa bảo trì các tuyến đường địa phương nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội. Sở Giao thông vận tải vừa ban hành văn bản đề nghị UBND các huyện và thành phố Gia Nghĩa tổ chức kiểm tra hiện trường, đánh giá tình trạng hư hỏng, xuống cấp của các công trình đường bộ thuộc phạm vi quản lý.

Trên cơ sở kết quả rà soát và khả năng đáp ứng về nguồn vốn, UBND cấp huyện tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch bảo trì các công trình đường bộ năm 2021 từ nguồn ngân sách cấp huyện và ngân sách tỉnh hỗ trợ. Trong quá trình lập, UBND các huyện, thành phố lưu ý một số nội dung chính như sau:

1. Về lập, phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình đường bộ năm 2021 từ nguồn ngân sách cấp huyện.

Hiện nay công tác lập, phê duyệt kế hoạch bảo trì đường bộ thực hiện theo Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, các công việc trong kế hoạch bảo trì đường bộ gồm quản lý và bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất. Kế hoạch bảo trì công trình đường bộ phải có các thông tin: Danh mục, hạng mục công trình; khối lượng chủ yếu, kinh phí thực hiện; quy mô và giải pháp kỹ thuật sửa chữa, bảo trì; thời gian, phương thức thực hiện và mức độ ưu tiên.

Căn cứ nguyên tắc xác định thứ tự ưu tiên và khả năng bố trí vốn, UBND cấp huyện tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2021 đối với hệ thống đường địa phương theo quy định.

2. Về việc đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí quản lý, bảo trì đường đường địa phương năm 2021.

Năm 2021, dự kiến kinh phí bảo trì đường bộ bố trí từ ngân sách không có biến động lớn so với các năm trước; do vậy đối với phần kinh phí UBND tỉnh hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường địa phương khoảng 2.000 triệu đồng/huyện và thành phố Gia Nghĩa khoảng 5.000 triệu đồng.  

UBND các huyện, thành phố tổ chức lập kế hoạch bảo trì đường địa phương gửi về Sở GTVT trước ngày 18/11/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Kế hoạch bảo trì gồm các thông tin Danh mục, hạng mục công trình; khối lượng, kinh phí thực hiện; quy mô và giải pháp kỹ thuật sửa chữa, bảo trì; thời gian, phương thức thực hiện.

Tải biểu mẫu kế hoạch bảo trì công trình đường bộ tại đây

H.M

Phương tiện vi phạm bị tạm giữ

Thông Báo