Thông báo - Giấy mời tiếp công dân

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023

Ngày đăng 29/12/2022 | 10:36 AM  | View count: 47895
Ủy ban nhân dân tỉnh Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023, cụ thể như sau: 1. Tiếp công dân định kỳ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện...

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo lịch tiếp công dân

Ngày đăng 16/08/2022 | 10:38 AM  | View count: 3158
Sở Thông tin và Truyền thông thông báo lịch tiếp công dân tháng 8 – 12/2022 của Giám đốc Sở. Trường hợp ngày tiếp công  dân  trùng với ngày họp và đi  công  tác, Giám...

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông thông báo lịch tiếp công dân

Ngày đăng 06/04/2022 | 09:08 AM  | View count: 4058
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông thông báo lịch tiếp công dân kể từ tháng 4 năm 2022 như sau: Tiếp công dân thường xuyên: Cán bộ, Kiểm sát viên của phòng Thanh tra-Kiểm sát và giải quyết...

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 10/2021

Ngày đăng 15/11/2021 | 03:17 PM  | View count: 9566
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2021, cụ thể như sau: 1. Lịch tiếp công dân a. Lãnh đạo Ban tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo Ban Quản lý...

Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân tháng 11/2021

Ngày đăng 15/11/2021 | 03:14 PM  | View count: 14106
Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2021, như sau: 1. Lịch tiếp công dân a. Lãnh đạo Sở tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông...

Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2021

Ngày đăng 28/10/2021 | 10:24 AM  | View count: 8356
1. Lịch tiếp công dân: a. Đối với Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở Tài chính tiếp công dân định kỳ 02 ngày trong tháng vào các ngày: 04/11/2021 và ngày 18/11/2021. b. Đối với cán bộ thường trực...

Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2021

Ngày đăng 01/10/2021 | 09:52 AM  | View count: 12099
Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2021, như sau: 1. Lịch tiếp công dân a. Lãnh đạo Sở tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông...

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2021

Ngày đăng 01/10/2021 | 09:48 AM  | View count: 12952
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2021, cụ thể như sau: 1. Lịch tiếp công dân a. Lãnh đạo Ban tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo Ban Quản lý...

Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 10

Ngày đăng 21/09/2021 | 03:27 PM  | View count: 6388
Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2021 như sau: 1. Lịch tiếp công dân: a. Đối với Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở Tài chính tiếp công dân định kỳ 02 ngày trong tháng vào...

Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2021

Ngày đăng 07/09/2021 | 09:29 AM  | View count: 9808
Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2021, như sau: 1. Lịch tiếp công dân a. Lãnh đạo Sở tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông tiếp...

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2021

Ngày đăng 07/09/2021 | 09:26 AM  | View count: 8153
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2021, cụ thể như sau: 1. Lịch tiếp công dân a. Lãnh đạo Ban tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo Ban Quản lý các...

Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2021

Ngày đăng 26/08/2021 | 02:56 PM  | View count: 14399
Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2021 như sau: 1. Lịch tiếp công dân: a. Đối với Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở Tài chính tiếp công dân định kỳ 02 ngày trong tháng vào các...

Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2021

Ngày đăng 06/08/2021 | 03:02 PM  | View count: 7667
Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2021, như sau: 1. Lịch tiếp công dân a. Lãnh đạo Sở tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông...

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2021

Ngày đăng 29/07/2021 | 03:20 PM  | View count: 1768
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2021, cụ thể như sau: 1. Lịch tiếp công dân a. Lãnh đạo Ban tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo Ban Quản lý...

Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 08/2021

Ngày đăng 22/07/2021 | 10:24 AM  | View count: 4187
Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 08 năm 2021 như sau: 1. Lịch tiếp công dân: a. Đối với Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở Tài chính tiếp công dân định kỳ 02 ngày trong tháng vào...

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2021

Ngày đăng 30/06/2021 | 04:37 PM  | View count: 7398
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2021, cụ thể như sau: 1. Lịch tiếp công dân a. Lãnh đạo Ban tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo Ban Quản lý...

Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân tháng 6/2021

Ngày đăng 01/06/2021 | 03:03 PM  | View count: 6565
Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2021, như sau: 1. Lịch tiếp công dân a. Lãnh đạo Sở tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông...

Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 06 năm 2021

Ngày đăng 31/05/2021 | 09:54 AM  | View count: 6000
Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 06 năm 2021 như sau: 1. Lịch tiếp công dân: a. Đối với Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở Tài chính tiếp công dân định kỳ 02 ngày trong tháng vào...

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông thông báo lịch tiếp công dân tháng 5/2021

Ngày đăng 10/05/2021 | 10:18 AM  | View count: 10828
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông thông báo lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2021, như sau: 1. Lịch tiếp công dân a. Lãnh đạo Ban tiếp công tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo...

Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 05 năm 2021

Ngày đăng 23/04/2021 | 03:52 PM  | View count: 8313
Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 05 năm 2021 như sau: 1. Lịch tiếp công dân: a. Đối với Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở Tài chính tiếp công dân định kỳ 02 ngày trong tháng vào...