THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá thực hiện tư vấn thực hiện khảo sát thị trường, xác định giá đất cụ thể làm cơ sở đề xuất tăng hệ số điều chỉnh khi xác định giá khởi điểm để đấu giá đối với khu đất dự án Tổ hợp Khách sạn - Thương mại Cao Nguyên
Nội dung Thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá thực hiện tư vấn thực hiện khảo sát thị trường, xác định giá đất cụ thể làm cơ sở đề xuất tăng hệ số điều chỉnh khi xác định giá khởi điểm để đấu giá đối với khu đất dự án Tổ hợp Khách sạn - Thương mại Cao Nguyên
Ngày bắt đầu 02/12/2022
Ngày kết thúc 05/12/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Tài chính
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác