THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Trong Yên- Phó chủ tịch UBND tỉnh Trưởng Ban Chỉ đạo 2337 tại cuộc họp ngày 25/11/2022
Nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Trong Yên- Phó chủ tịch UBND tỉnh Trưởng Ban Chỉ đạo 2337 tại cuộc họp ngày 25/11/2022
Ngày bắt đầu 30/11/2022
Ngày kết thúc 05/12/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác