THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Kết quả Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Nội dung

Kết quả Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày bắt đầu 19/12/2022
Ngày kết thúc 20/12/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác