THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo tuyển dụng biên chế sự nghiệp ngành y tế năm 2022 bằng phương thức xét tuyển cạnh tranh
Nội dung Thông báo tuyển dụng biên chế sự nghiệp ngành y tế năm 2022 bằng phương thức xét tuyển cạnh tranh
Ngày bắt đầu 19/12/2022
Ngày kết thúc 20/12/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Y tế
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác