THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022
Nội dung Thông báo Xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022
Ngày bắt đầu 20/12/2022
Ngày kết thúc 20/12/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Văn hóa TT & DL
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác