THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kể từ ngày 23/12/2022 đến khi có thông báo mới
Nội dung Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kể từ ngày 23/12/2022
Ngày bắt đầu 23/12/2022
Ngày kết thúc 26/12/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Y tế
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác