THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kể từ ngày 30/12/2022 cho đến khi có thông báo mới
Nội dung Thông báo Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kể từ ngày 30/12/2022 cho đến khi có thông báo mới
Ngày bắt đầu 30/12/2022
Ngày kết thúc 30/12/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Y tế
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác