THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Sở năm 2022
Nội dung Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Sở năm 2022
Ngày bắt đầu 30/12/2022
Ngày kết thúc 30/12/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác