Thông tin về tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh

Lịch tiếp công dân định kỳ (niêm yết tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh)
Ngày đăng 20/05/2016 | 15:43  | View count: 6377

 

(Căn cứ Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Đắk Nông)