Thông tin về tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh

Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng 05/04/2017 | 00:45  | View count: 5394

Ngày 05/10/2015, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1502/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Đắk Nông.

Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp giữa Ban tiếp công dân tỉnh với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và các đươn vị liên quan đến công tác tiếp công dân; phục vụ tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Xem Quyết định ban hành và Quy chế tại đây