Hiển thị bài viết tin tức

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐĂK NÔNG

 

 

I. Ban lãnh đạo

 

   
 

Đồng chí Điểu Xuân Hùng - UVBTV TU

Chủ tịch MTTQVN tỉnh

SĐT: 0979.157.157

 
 

Đc: Nguyễn Phú Nghĩ

Phó Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh

SĐT: 0943.101.101

 

Đc:Trần Minh Quân

Phó Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh

SĐT: 0948.750.371

 

II. Các phòng, Ban

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

 

 

1

Trần Đức Châu

Chánh Văn phòng

0383.324.517

 

2

Bùi Thị Thúy Hằng

Phó Chánh Văn phòng

088.810.606

 

3

Vũ Thị Giao Ninh

Trưởng Ban Tổ chức - Tuyên giáo

0911.688.118

 

4

Nguyễn Tấn Sung

Trưởng Ban Phong trào

0775.356.879

 

5

Nguyễn Thị Lĩnh

Phó Ban Phong trào

0972.639.797

 

6

Trần Trọng Hải

Phó phụ trách Ban Dân chủ - Pháp luật

0944.114.757

 

7

Nguyễn Thị Xuân Lan

Phó phụ trách Ban Dân chủ - Pháp luật

0778.806639