VĂN BẢN DỰ THẢO

STT Tên dự thảo Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày kết thúc lấy ý kiến
1 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành kèm theo Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Đắk Nông đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” 14/12/2022 21/12/2022
2 Lấy ý kiến góp ý Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông 24/11/2022 24/12/2022
3 Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thự chiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 23/11/2022 26/11/2022
4 Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 04/11/2022 của Tỉnh ủy 21/11/2022 25/11/2022
5 Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông 16/11/2022 20/11/2022
6 Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo tổng kết và Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 về việc quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí suối thuộc phạm vi tỉnh Đắk Nông 16/11/2022 30/11/2022
7 Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2021 -2025) tỉnh Đắk Nông 16/11/2022 23/11/2022
8 Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 15/11/2022 25/11/2022
9 Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 11/11/2022 16/11/2022
10 Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một điều của Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 10/11/2022 10/12/2022
11 Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trại chăn nuôi lợn thịt tại thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của Hộ gia đình bà Lê Thị Diệp (Quy mô 1.400 con heo thịt). 10/11/2022 10/12/2022
12 Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 09/11/2022 15/11/2022
13 Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết Quy định đối tượng, mức chi quà tặng ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), tết Nguyên đán và mức chi đưa đón đối tượng đi điều dưỡng tập trung, tham quan trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 09/11/2022 17/11/2022
14 Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông 03/11/2022 03/12/2022
15 Lấy ý kiến góp ý Dự tháo Quyết định điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông. 18/10/2022 18/11/2022
16 Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định định mức giao đất ở, đất sản xuất làm căn cứ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh 12/10/2022 12/11/2022
17 Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định về cơ chế quay vòng vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 10/10/2022 14/10/2022
18 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành định mức Kinh tế - Kỹ thuật áp dụng cho các hoạt động Khuyến nông tỉnh Đắk Nông (lần 2) 07/10/2022 10/10/2022
19 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông. 06/10/2022 25/10/2022
20 Lấy ý kiến dự thảo Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 30/09/2022 15/10/2022

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 4
Tổng: 59.789.821