Tình hình công khai lịch tiếp công dân

Báo cáo tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Cổng/Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong tháng 5/2021
Ngày đăng 07/06/2021 | 15:47  | View count: 11383

Báo cáo tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Cổng/Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong tháng 5/2021

Trong tháng 05/2021, có 21/27 đơn vị (gồm Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố) trên địa bàn tỉnh đã đăng tải được 123 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại (Cụ thể tại Phụ lục kèm theo), có 03 Trang thông tin điện tử không truy cập được. Trong đó: Đơn vị cấp tỉnh đã đăng tải 48 lượt, tăng 02 lượt so với tháng 4/2021.  Đơn vị cấp huyện, thành phố đã đăng tải 75 lượt, giảm 30 lượt so với tháng 4/2021.

 Về báo cáo đăng tải thông tin tiếp công dân tháng 5/2021, Văn phòng UBND tỉnh nhận được các báo cáo của các đơn vị:

 Có 12/19 sở, ban, ngành và 02 UBND huyện gửi báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh, gồm các Sở: Tư pháp,Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và môi trường, Khoa học và Công nghệ,Lao động Thương binh và Xã hội; Thanh tra tỉnh; Ban Dân Tộc; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; UBND  huyện Krông Nô và Đắk Glong.

M.L