Tình hình công khai lịch tiếp công dân

Tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021
Ngày đăng 27/09/2021 | 15:52  | View count: 4981

Trong tháng 9/2021, có 21/27 đơn vị (gồm Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố) trên địa bàn tỉnh đã đăng tải được 81 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại. Trong đó:

Đơn vị cấp tỉnh đã đăng tải 41 lượt, giảm 8 lượt so với tháng 8/2021.

Đơn vị cấp huyện, thành phố đã đăng tải 40 lượt, giảm 39 lượt so với tháng 8/2021.

Về báo cáo đăng tải thông tin tiếp công dân tháng 9/2021, Văn phòng UBND tỉnh nhận được các báo cáo của các đơn vị:

Sở, Ban, ngành: Có 13/19 đơn vị, gồm các Sở: Tư pháp; Công Thương; Nông nghiệp và PTNT; Xây dựng; Giáo dục và Đào tạo; Tài nguyên và môi trường; KHCN; Lao động thương binh và Xã hội; Giao thông vận tải; Thanh tra tỉnh; Ban Dân Tộc;  Tài chính; Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

UBND các huyện, thành phố: Không có đơn vị nào gửi báo cáo.

Trong 9 tháng đầu năm 2021: Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã đăng tải được 1.230 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, giảm 243 lượt so với cùng kỳ năm 2020.

M.L