Tình hình công khai lịch tiếp công dân

Báo cáo tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 7 năm 2021
Ngày đăng 29/07/2021 | 15:25  | View count: 6230

Trong tháng 07/2021, có 22/27 đơn vị (gồm Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố) trên địa bàn tỉnh đã đăng tải được 105 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại.

 Trong đó: Đơn vị cấp tỉnh đã đăng tải 45 lượt, giảm 19 lượt so với tháng 6/2021. Đơn vị cấp huyện, thành phố đã đăng tải 60 lượt, bằng số lượt đăng trong  tháng 6/2021.

Về báo cáo đăng tải thông tin tiếp công dân tháng 7/2021, Văn phòng UBND tỉnh nhận được các báo cáo của các đơn vị: Sở, Ban, ngành: Có 13/19 đơn vị, gồm các Sở: Tư pháp; Nội vụ; Công Thương; Nông nghiệp và PTNT; Xây dựng; Giáo dục và Đào tạo; Tài nguyên và môi trường; Lao động thương binh và Xã hội; Giao thông vận tải; Thanh tra tỉnh; Ban Dân Tộc; Tài chính; Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

UBND các huyện, thành phố: UBND huyện K'rông Nô.

M.L