Tình hình công khai lịch tiếp công dân

Tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên cổng, trang thông tin điện tử các sở ban ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 8 năm 2021
Ngày đăng 26/08/2021 | 15:08  | View count: 21698

Tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên cổng, trang thông tin điện tử các sở ban ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 8 năm 2021

Trong tháng 08/2021, có 22/27 đơn vị (gồm Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố) trên địa bàn tỉnh đã đăng tải được 128 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại. Trong đó:

Đơn vị cấp tỉnh đã đăng tải 49 lượt, tăng 4 lượt so với tháng 7/2021.

Đơn vị cấp huyện, thành phố đã đăng tải 79 lượt, tăng 19 lượt so với tháng 7/2021.

Về báo cáo đăng tải thông tin tiếp công dân tháng 8/2021, Văn phòng UBND tỉnh nhận được các báo cáo của các đơn vị:

Sở, Ban, ngành: Có 12/19 đơn vị, gồm các Sở: Tư pháp; Công Thương; Nông nghiệp và PTNT; Xây dựng; Giáo dục và Đào tạo; Tài nguyên và môi trường; Lao động thương binh và Xã hội; Giao thông vận tải; Thanh tra tỉnh; Ban Dân Tộc; Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

UBND các huyện, thành phố: UBND huyện K'rông Nô.

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố: Khắc phục các lỗi, bất cập trên trang thông tin điện tử của đơn vị, đảm bảo trang thông tin điện tử hoạt động ổn định nhằm cung cấp thông tin đến người dân, doanh nghiệp bảo đảm liên tục. Tiếp tục đăng tải đầy đủ thông tin và gửi báo cáo kết quả việc đăng tải tiếp công dân và xử lý đơn thư trên trang thông tin điện tử của đơn vị về Văn phòng UBND tỉnh theo định kỳ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả tình hình đăng tải các thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên các Cổng/Trang thông tin điện tử tháng 8 năm 2021.

M.L