Kết quả tiếp công dân hàng tháng

Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong tháng 7/2022
Ngày đăng 21/07/2022 | 14:30  | View count: 4140

Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong tháng 7/2022, như sau:

Chủ tịch UBND tỉnh: Trong tháng không phát sinh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tiếp 04 lượt (04 người); Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố tiếp 31 lượt (tiếp định kỳ) với 35 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nội dung tiếp công dân trong tháng 7/2022, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, với 33/35 lượt tiếp công dân, chiếm 94,29 %; các lĩnh vực khác 02/35 lượt tiếp công dân, chiếm 5,71 %.  

M.L