Kết quả tiếp công dân hàng tháng

Kết quả công tác tiếp công dân tháng 9/2022
Ngày đăng 25/09/2022 | 21:48  | View count: 5601

Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các SS, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 9/2022, như sau:

Trong tháng 9/2022, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố  đã tiếp 36 lượt, trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 02 lượt, với 06 người; thủ trưởng các sở, ban, ngành tiếp 02 lượt với 03 người; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố tiếp 32 lượt với 88 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nội dung tiếp công dân trong tháng 9/2022 chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, với 33/36 lượt tiếp công dân, chiếm 91, 67 %, các lĩnh vực khác 3/36 lượt tiếp công dân, chiếm 8,33 %.

 

M.L