Kết quả tiếp công dân hàng tháng

Kết quả công tác tiếp công dân tháng 10/2022
Ngày đăng 30/11/2022 | 16:30  | View count: 3071

Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 10/2022, như sau:

Trong tháng 10/2022, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố  đã tiếp 21 lượt, trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 01 lượt, với 02 người; thủ trưởng các sở, ban, ngành tiếp 02 lượt với 02 người; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố tiếp 18 lượt với 20 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nội dung tiếp công dân trong tháng 10/2022 chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, với 18/21 lượt tiếp công dân, chiếm 85,71 %, các lĩnh vực khác 3/21 lượt tiếp công dân, chiếm 14,29 %.

M.L