Kết quả tiếp công dân hàng tháng

Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong tháng 8/2022.
Ngày đăng 31/08/2022 | 15:03  | View count: 3655

Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong tháng 8/2022, như sau:

Trong tháng 8/2022 lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp công dân tổng cộng 15 lượt với 15 người. Trong đó, Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp 04 lượt (định kỳ) với 04 người. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tiếp 02 lượt (02 người), tại Thanh tra tỉnh và Sở Lao động, Thương binh - Xã hội. Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố tiếp 9 lượt (tiếp định kỳ) với 9 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nội dung tiếp công dân trong tháng 8/2022 chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, với 13/15 lượt tiếp công dân, chiếm 86, 67 %. các lĩnh vực khác 02/15 lượt tiếp công dân, chiếm 13,33 %.

M.L