Kết quả tiếp công dân hàng tháng

Kết quả công tác tiếp công dân tháng 11/2022
Ngày đăng 30/11/2022 | 16:37  | View count: 3207

Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 11/2022, như sau:

Trong tháng 11/2022, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố  đã tiếp 7 lượt, trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 01 lượt, với 01 người; thủ trưởng các sở, ban, ngành tiếp 04 lượt với 04 người; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố tiếp 02 lượt với 09 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nội dung tiếp công dân trong tháng 11/2022 chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai chiếm 100% tập trung vào các vấn đề như: Kiến nghị xem xét giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiến nghị giải quyết đường đi cho các hộ dân …

M.L