Kết quả tiếp công dân hàng tháng

Kết quả công tác tiếp công dân tháng 10/2022

Ngày đăng 30/11/2022 | 04:30 PM  | View count: 3072
Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 10/2022, như sau: Trong...

Kết quả công tác tiếp công dân tháng 11/2022

Ngày đăng 30/11/2022 | 04:37 PM  | View count: 3209
Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 11/2022, như sau: Trong...

Kết quả công tác tiếp công dân tháng 9/2022

Ngày đăng 25/09/2022 | 09:48 PM  | View count: 5602
Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các SS, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 9/2022, như sau: Trong...

Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong tháng 8/2022.

Ngày đăng 31/08/2022 | 03:03 PM  | View count: 3656
Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong tháng 8/2022, như sau: ...

Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong tháng 7/2022

Ngày đăng 21/07/2022 | 02:30 PM  | View count: 4141
Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong tháng 7/2022, như sau: ...

Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong tháng 6/2022

Ngày đăng 23/06/2022 | 09:53 AM  | View count: 3001
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong tháng 6/2022, như sau: Trong tháng 6/2022, Chủ tịch...

Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong tháng 5/2022.

Ngày đăng 30/05/2022 | 03:08 PM  | View count: 3781
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong tháng 5/2022, như sau: Trong tháng 5/2022, Chủ tịch...

Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 4/2022

Ngày đăng 25/04/2022 | 10:33 AM  | View count: 3590
Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 4/2022, như sau: Trong...

Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong tháng 03/2022

Ngày đăng 29/03/2022 | 04:06 PM  | View count: 2681
Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong tháng 03/2022. Trong tháng...

Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 02/2022

Ngày đăng 29/03/2022 | 04:06 PM  | View count: 2437
Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 02/2022, như sau: Trong...

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 01/2022

Ngày đăng 18/02/2022 | 10:43 AM  | View count: 3565
Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 01/2022, cụ thể như sau: ...

Tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 12/2021

Ngày đăng 18/02/2022 | 10:39 AM  | View count: 2715
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2853/UBND-TD ngày 16/6/2016, Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành,...

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 10/2021

Ngày đăng 01/11/2021 | 08:50 AM  | View count: 5479
Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 10/2021, như sau: 1. Chủ...

Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong tháng 9/2021

Ngày đăng 28/09/2021 | 08:24 AM  | View count: 6264
Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong tháng 9/2021, Thủ trưởng các sở, ban ngành đã tiếp 03 lượt (03 người) tại Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội tỉnh, nội dung về việc đưa công dân...

Tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 8/2021

Ngày đăng 26/08/2021 | 02:49 PM  | View count: 23257
Kết quả tiếp công dân trong tháng 8/2021 cụ thể như sau: Chủ tịch UBND tỉnh: Trong tháng không phát sinh. Thủ trưởng các sở, ban ngành: Trong tháng chỉ phát sinh tiếp 01 lượt công dân (01...

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 7/2021, như sau:

Ngày đăng 29/07/2021 | 04:07 PM  | View count: 7927
Trong tháng 7, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố đã tiếp lượt (tiếp định kỳ 27 lượt, tiếp đột xuất 0 lượt) với 50 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Nội dung tiếp công dân...

Tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 6/2021

Ngày đăng 22/06/2021 | 03:41 PM  | View count: 15019
Trong tháng 6, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố tiếp 2 lượt (tiếp định kỳ 2 lượt, tiếp đột xuất 0 lượt) với 15 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Nội dung tiếp công dân trong...

Tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 5/2021

Ngày đăng 07/06/2021 | 03:41 PM  | View count: 13289
Tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 5/2021 Tổng số lượt tiếp 16 lượt (tiếp định kỳ 14...

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 4/2021

Ngày đăng 17/05/2021 | 09:56 AM  | View count: 28034
Trong tháng 4/2021, Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố đã tiếp 30 lượt (tiếp định kỳ 30 lượt, tiếp đột xuất 0 lượt) với 67 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Nội dung tiếp công...

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 03/2021

Ngày đăng 26/03/2021 | 09:28 AM  | View count: 9811
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2853/UBND-TD ngày 16/6/2016, Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành,...