VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái Tài liệu đính kèm
1 51/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 23/12/2022 10/01/2023 Có hiệu lực
2 50/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cơ chế tài chính thực hiện dự án tái định cư do nhà đầu tư tự nguyện ứng trước kinh phí để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh Đắk Nông 15/12/2022 27/12/2022 Có hiệu lực
3 48/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 09/12/2022 20/12/2022 Có hiệu lực
4 47/2022/QĐ-UBND Quy định Tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 08/12/2022 08/12/2022 Có hiệu lực
5 46/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông 28/11/2022 10/12/2022 Có hiệu lực
6 45/2022/QĐ-UBND Ban hành định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 24/11/2022 15/12/2022 Có hiệu lực
7 44/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông 11/11/2022 30/11/2022 Có hiệu lực
8 43/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đắk Nông 10/11/2022 20/11/2022 Có hiệu lực
9 42/2022/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về nội dung, các mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông và các kỳ thi khác trong phạm vi nhiệm vụ, chuyên môn của ngành giáo dục tại tỉnh Đắk Nông 07/11/2022 18/11/2022 Có hiệu lực
10 41/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông 03/11/2022 15/11/2022 Có hiệu lực
11 40/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định quản lý Nhà nước việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 03/11/2022 15/11/2022 Có hiệu lực
12 39/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông 25/10/2022 10/11/2022 Có hiệu lực
13 38/2022/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng, tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng công trình và trách nhiệm phối hợp trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 25/10/2022 05/11/2022 Có hiệu lực
14 37/2022/QĐ-UBND Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 21/10/2022 10/11/2022 Có hiệu lực
15 36/2022/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ các văn bản quy pham pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội 18/10/2022 30/10/2022 Có hiệu lực
16 35/2022/QĐ-UBND Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 11/10/2022 11/10/2022 Có hiệu lực
17 34/2022/QĐ-UBND Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 30/09/2022 15/10/2022 Có hiệu lực
18 33/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 30/09/2022 15/10/2022 Có hiệu lực
19 32/2022/QĐ-UBND Quy định về việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 09/09/2022 25/09/2022 Có hiệu lực
20 31/2022/QĐ-QPPL Quy định chi tiết nội dung chi, mức chi của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đắk Nông 08/09/2022 18/09/2022 Có hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 3
Tổng: 59.789.691