VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái Tài liệu đính kèm
1 48/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 09/12/2022 20/12/2022 Có hiệu lực
2 44/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông 11/11/2022 30/11/2022 Có hiệu lực
3 43/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đắk Nông 10/11/2022 20/11/2022 Có hiệu lực
4 01/2020/QĐ-UBND Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công và sử dụng thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 14/01/2020 24/01/2020 Có hiệu lực
5 16/2019/QĐ-UBND Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông 13/06/2019 23/06/2019 Có hiệu lực
6 23/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông 21/11/2017 10/12/2017 Có hiệu lực
7 03/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông 24/01/2017 10/02/2017 Có hiệu lực
8 19/2014/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 02/10/2014 12/10/2014 Có hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 4
Tổng: 59.796.861